Velkommen til usikkeris.no

usikkeris.no er et samarbeidsprosjekt mellom TrønderEnergi, Statkraft Trondheim, Nord-Trøndelag Energiverk, Trondhjems Turistforening, Røde Kors, NVE og en rekke andre kraftverk og kraftprodusenter i Midt- Norge. Nettstedet har som formål å legge til rette for trygg ferdsel langs regulerte vatn i Midt-Norge ved å informere om områder med generelt svekket og usikker is som følge av reguleringsinngrep.

Isobservasjoner

Svekket is – kart

Isvarsel

Regulerte vassdrag

På regulerte vatn vil det være endringer i vannstand, temperatur og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vatn. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene og tilgrensende elvestrekninger. Ved tunnelinntak, i sund og ved elveos er det grunn til å være ekstra oppmerksom. Langs strendene på nedtappede vatn kan isen ha store sprekker. Spesielle fareområder er markert med tausperringer eller kjegler. Vi ber publikum om å respektere disse.

Kraftlinjer

Pga. skavldannelser enkelte steder i fjellet kan høyden opp til kraftlinjene være mindre enn normalt. Vi advarer mot å ferdes under eller nær linjene på slike steder. Vis spesielt forsiktighet når du ferdes langs disse vassdragene.

NVE

For å forebygge ulykker har NVE, i samarbeid med regulantene, laget en landsomfattende kartoversikt med informasjon om svekket og usikker is. NVE samler også inn data om ismålinger for hele landet og presenterer disse i kart og tabeller. Regionens områder og ismålinger ligger inne i NVEs kartdatabase. Disse målingene danner grunnlaget for NVEs ismeldinger om de generelle isforholdene i de ulike landsdelene, og vil sammen med kartet over områder med svekket is, være viktige verktøy når en planlegger turer på islagte vatn i ukjent terreng. For tilgang til aktuelle kart og nærmere informasjon om disse vises til lenker over. Se også  www.varsom.no og www.nve.no/hydrologi/is-og-vanntemperatur.